Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2018