Quyết định uỷ quyền Quản lý cổ đông cho Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT