Thông báo: V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo Ngày chốt danh sách cổ đông