Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam – CTCP xin thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”)

Thông tin chi tiết như sau:

Trân trọng thông báo!