Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023