Giấy ủy quyền và giấy đề nghị chi trả cổ tức năm 2019

Tải về tại đây: Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng Chuyển Khoản

Tải về tại đây: Giấy ủy quyền nhận cổ tức 2019